ANBI Tree For Hope

ANBI

Naam
Stichting Lege Handen voor Cambodja/Tree for Hope
Bij het grote publiek bekend als Tree for Hope

RSIN
nummer 8231.32.365

Kamer van Koophandel
Nummer 51172607

Doelstelling
Het bieden van hulp aan de allerarmsten in Cambodja, met name zij die leven onder de armoedegrens. De hulp is erop gericht dat deze mensen kunnen voorzien in de eigen levensbehoefte.

Hoofdlijnen Meerjarig Beleidsplan
In 2018 heeft de stichting Tree for Hope een meerjarig strategisch beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2019 tot en met 2021 (klik hier). Hét sleutelwoord voor de driejarige beleidsperiode is Educatie.

Het begrip Educatie kent twee niveaus:

 1. Het vergroten van kennis, d.w.z. kennisoverdracht;
 2. Het bevorderen van sociale vaardigheden; Er zijn drie sociale vaardigheden die centraal staan: creatief denken, initiatieven nemen en participatie:
 • Studie stimuleert het verwerven van inzicht in maatschappelijke verbanden en verhoogt zodoende de persoonlijke creativiteit om problemen op te lossen;
 • De bevolking van Cambodja ondervindt nog dagelijks de gevolgen van het Khmer Rouge bewind, ofschoon deze politieke partij al in december 1999 volledig werd ontbonden. Zo is het zelfstandig initiatieven nemen nog niet vanzelfsprekend en is onderling wantrouwen nog steeds een belangrijk onderwerp in de sociale interactie;
 • Door met elkaar samen te werken (te participeren) ontstaat er een gemeenschappelijk draagvlak, consensus en commitment waardoor problemen sneller en doeltreffender kunnen worden opgelost
  De drie elementen, d.w.z. creatief denken, initiatief nemen en participatie, zijn sterk met elkaar verbonden.

Ambitieniveau van de stichting Tree for Hope

 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) zijn alle acht zelfhulpgroepen verzelfstandigd;
 • Wanneer een zelfhulpgroep verzelfstandigd is, komt de focus te liggen op medische begeleiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande activiteiten;
 • In de periode 2019 tot en met 2021 is er een toename van 10% van het aantal jongeren dat een vakopleiding gaat volgen en deze succesvol afsluit;
 • In 2019 worden de activiteiten in de provincie Battambang, d.w.z. het project Schoolgebouwen en het project United by Sport, overgedragen aan drie lokale organisaties;
 • In de beleidsperiode 2019 t/m 2021 worden scholen gebouwd in de provincie Kampong Thom. Het aantal scholen zal afhankelijk zijn van de financiële middelen die hiervoor kunnen worden gegenereerd;
 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het Nederlandse bestuur uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden uit de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar om de vergrijzing een halt toe te roepen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen;
 • Het Nederlandse bestuur heeft zich een inspanningsverplichting opgelegd om m.b.t. nieuwe bestuursleden vooral uit te zien naar personen met een niet-westerse achtergrond, jongeren en vrouwen.
 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het aantal actieve vrijwilligers in Cambodja, de Cambodjaanse bestuursleden niet meegerekend, met 20% toegenomen;
 • Door het Nederlandse bestuur wordt meer tijd en energie geïnvesteerd in fondsenwerving. Het organiseren van events in Nederland maken hier integraal deel van uit.

Bestuurssamenstelling & Functies
Op 1 mei 2023 waren de volgende personen lid van het bestuur:
Mevr. E. Bosch – Voorzitter – Directeur
Dhr. W. Bogerd Secretaris – Penningmeester – Projectleider
Dhr. V. Samnang Bestuurslid (arts) – Projectleider
Dhr. S. Long Bestuurslid (arts) – Projectleider
Dhr. H. Bemelmans – Onbezoldigd adviseur

Steun ons nu

Mensen en kinderen hebben uw hulp nodig voor een beter en menswaardige toekomst. Steun ons nu en doneer een klein bedrag. Wij garanderen dat100% van uw donatie rechtstreeks bij de mensen terecht komt.