web analytics

ANBI

 

Name
Empty Hands for Cambodia Foundation / Tree for Hope
Known to the general public as Tree for Hope

RSIN
number 8231.32.365

Dutch Chamber of Commerce
Number 51172607

Contact details
Postal address: Buyskade 122, 1051 MD Amsterdam, Netherlands

Objective
Providing assistance to the poorest people in Cambodia, especially those living below the poverty line. The aid is aimed at ensuring that these people can meet their own needs.

Main features of the Multiannual Policy Plan
In 2018, Tree for Hope foundation presented a multi-year strategic policy plan for the period 2019 to 2021 (click here). The keyword for the three-year policy period is Education.

The concept of Education has two levels:

 1. Increasing knowledge, i.e. knowledge transfer;
 2. Promoting social skills; there are three social skills that are central in this: creative thinking, being pro-active, and participation:
 • Study stimulates the acquisition of insight into social connections and thus increases the personal creativity to solve problems;
 • The people of Cambodia are still affected daily by the effects of the Khmer Rouge regime, although this political party was already dissolved in December 1999. For example, independently taking initiative is not self-evident and mutual distrust is still an important topic in social interaction;
 • Working together (participating) creates a common basis, consensus and commitment that allows problems to be solved faster and more effectively.

The three elements, i.e. creative thinking, initiative and participation, are strongly linked.

Ambition level of the Tree for Hope foundation

 • At the end of the policy period (2021), all eight self-help groups will have become independent;
 • When a self-help group has become independent, the focus will be on medical supervision and quality improvement of the existing activities;
 • In the period from 2019 to 2021, there will be an increase of 10% in the number of young people who will follow and successfully complete vocational training;
 • In 2019, activities in Battambang Province, i.e. the School Buildings project and the United by Sport project, will be transferred to three local organizations;
 • In the policy period 2019 to 2021, schools will be built in Kampong Thom province. The number of schools will depend on the financial resources that can be generated for this;
 • At the end of the policy period (2021), the Dutch board will be expanded with 2 new board members from the age category 35 to 45 years to halt the ageing of the board and to ensure the continuity of the organization;
 • The Dutch board has committed itself to look for new board members mainly among people with a non-Western background, young people and women.
 • At the end of the policy period (2021), the number of active volunteers in Cambodia, excluding Cambodian board members, will have increased by 20%;
 • The Dutch board is investing more time and energy in fundraising. Organizing events in the Netherlands are an integral part of this.

Board composition & functions

On December 31, 2020, the following persons were members of the board:

Mr. H. Bosch                                                   Chairman – Director – Project manager

Mr. W. Bogerd                                                 Secretary – Treasurer – Project leader

Mr. V. Samnang                                              Board Member (physician) – Project leader

Mr. S. Long                                                     Board member (physician) – Project leader

Financial statements
Financial Statement 2020
Explanatory Statement 2020
Financial Statement 2019
Explanatory note 2019
Financial Statement 2018
Explanatory note 2018
Financial Statement 2017

ANBI


Naam
Stichting Lege Handen voor Cambodja/Tree for Hope
Bij het grote publiek bekend als Tree for Hope

RSIN
nummer 8231.32.365

Kamer van Koophandel
Nummer 51172607

Contactgegevens
Postadres: Buyskade 122, 1051 MD Amsterdam, Nederland

Doelstelling
Het bieden van hulp aan de allerarmsten in Cambodja, met name zij die leven onder de armoedegrens. De hulp is erop gericht dat deze mensen kunnen voorzien in de eigen levensbehoefte.

Hoofdlijnen Meerjarig Beleidsplan
In 2018 heeft de stichting Tree for Hope een meerjarig strategisch beleidsplan gepresenteerd voor de  periode 2019 tot en met 2021 (klik hier). Hét sleutelwoord voor de driejarige beleidsperiode is Educatie.

Het begrip Educatie kent twee niveaus:

 1. Het vergroten van kennis, d.w.z. kennisoverdracht;
 2. Het bevorderen van sociale vaardigheden; Er zijn drie sociale vaardigheden die centraal staan: creatief denken, initiatieven nemen en participatie:
 • Studie stimuleert het verwerven van inzicht in maatschappelijke verbanden en verhoogt zodoende de persoonlijke creativiteit om problemen op te lossen;
 • De bevolking van Cambodja ondervindt nog dagelijks de gevolgen van het Khmer Rouge bewind, ofschoon deze politieke partij al in december 1999 volledig werd ontbonden. Zo is het zelfstandig initiatieven nemen nog niet vanzelfsprekend en is onderling wantrouwen nog steeds een belangrijk onderwerp in de sociale interactie;
 • Door met elkaar samen te werken (te participeren) ontstaat er een gemeenschappelijk draagvlak, consensus en commitment waardoor problemen sneller en doeltreffender kunnen worden opgelost
  De drie elementen, d.w.z. creatief denken, initiatief nemen en participatie, zijn sterk met elkaar verbonden.

Ambitieniveau van de stichting Tree for Hope

 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) zijn alle acht zelfhulpgroepen verzelfstandigd;
 • Wanneer een zelfhulpgroep verzelfstandigd is, komt de focus te liggen op medische begeleiding en kwaliteitsverbetering van de bestaande activiteiten;
 • In de periode 2019 tot en met 2021 is er een toename van 10% van het aantal jongeren dat een vakopleiding gaat volgen en deze succesvol afsluit;
 • In 2019 worden de activiteiten in de provincie Battambang, d.w.z. het project Schoolgebouwen en het project United by Sport, overgedragen aan drie lokale organisaties;
 • In de beleidsperiode 2019 t/m 2021 worden scholen gebouwd in de provincie Kampong Thom. Het aantal scholen zal afhankelijk zijn van de financiële middelen die hiervoor kunnen worden gegenereerd;
 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het Nederlandse bestuur uitgebreid met 2 nieuwe bestuursleden uit de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar om de vergrijzing een halt toe te roepen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen;
 • Het Nederlandse bestuur heeft zich een inspanningsverplichting opgelegd om m.b.t. nieuwe bestuursleden vooral uit te zien naar personen met een niet-westerse achtergrond, jongeren en vrouwen.
 • Aan het einde van de beleidsperiode (2021) is het aantal actieve vrijwilligers in Cambodja, de Cambodjaanse bestuursleden niet meegerekend, met 20% toegenomen;
 • Door het Nederlandse bestuur wordt meer tijd en energie geïnvesteerd in fondsenwerving. Het organiseren van events in Nederland maken hier integraal deel van uit.

Bestuurssamenstelling & Functies
Op 31 december 2020 waren de volgende personen lid van het bestuur:

Dhr. H. Bosch 

Voorzitter – Directeur – Projectmanager

Dhr. W. Bogerd

Secretaris – Penningmeester – Projectleider

Dhr. V. Samnang                      

Bestuurslid (arts) – Projectleider

Dhr. S. Long                                     

Bestuurslid (arts) – Projectleider

Jaarrekeningen
Jaarrekening 2020
Toelichting 2020
Jaarrekening 2019
Toelichting 2019
Jaarrekening 2018
Toelichting 2018
Jaarrekening 2017

 

ANBI

Under construction

Newsletter | Nieuwsbrief

Projects, Actions and Donation Reports |

Projecten, Acties en donatie verslagen

You have Successfully Subscribed!